ЦДГ"Здравец" работи по Програма за възпитание на детето от 2 до 7 год.възраст, под авторството на Елена Русинова и по Програмата на доц.Ирина Колева за интеграция и социализация на деца от неравностойно положение в обществото.

Осовната цел на ДГ е отглеждането и възпитанието на физически и психически здрави деца и овладяване на говорим български език от децата - роми и тяхната интеграция и социализация в обществото. Хуманизацията и демокрацията на възпитателната работа в ДГ изисква режима да бъде гъвкав. Регламентирани са само часовете за хранене и сън. Организацията на приемане в ДГ не е на възрастов принцип, а на принципа на смесената група.

Приоритетите на това са:

1.Учителката не сменя равнището на своята работа, а има възможност да я усъвършенствува.

2.Осигурява се приемственост в навиците, уменията и традициите.

3.Осигурява се необходимата езикова среда чрез по-големите деца. В една група могат да бъдат деца от едно семейство, приятели и близки.

Освен задължителната образователно-възпитателна работа, всяка група се е профелирала с допълнителна дейност.

1.ПГ "Калинка" - тяхната тема е фолклорните празници на българите и ромските обичаи.

2.Група "Детелина" - математика

3.Група "Гъбка" - народно творчество

4.Група "Щурче" - детско творчество

5.Група "Бонбон" - артисти

6.Група "Слънчице" - физическо възпитание

 

Търсене