В ЦДГ"Здравец" отделяма огромна роля на работа с родителите на децата и тяхното приобщаване към живота в ДГ. Има открит ден в който, ако желаят могат да посетят групата на своето дете. Празниците и развлеченията ги провеждаме съвместно с родителите. Активно вземат участие в мероприятията ни.

 

 

 Приоритети пред колектива на ДГ:

1. Интеркултурна технология за диалог и образование. 

2. Стимулиране на етническа толерантност в обществото.

3. Зачитане интересите и правата на децата.

4. Овладяване на говорим български език и много добра подготовка за училище.

 

 

 

Търсене